Bewerkersovereenkomst?

Op deze pagina kunt u een bewerkersovereenkomst voor het gebruik van De Toetsmonitor aanmaken. Hieronder leest u waarom dit nodig is.

Wat is de Toetsmonitor?

SnapIT biedt met de applicatie De Toetsmonitor (voorheen onder de naam RegioTransport) gereedschappen voor gemeentes, scholen en onderwijsadviesbureaus om toetsanalyses en -rapportages samen te stellen ten behoeve van kwaliteiszorg en verantwoording. Deze rapportages en analyses worden gemaakt op basis van geanonimiseerde data uit de leerlingadministratie.

De toetsresultaten worden door middel van een directe koppeling met de door de school gebruikte leerlingadministratiesysteem aan de dienst Toetsmonitor aangeboden. Deze koppeling kan elke school zelf activeren en deactiveren, dus de school voert zelf de regie over doorgifte van deze toetsresultaten.

Verantwoordelijkheid school en SnapIT

SnapIT hecht grote waarde aan de privacy van de betrokkenen wier gegevens verwerkt worden. Dit bewerkstelligt zij onder meer door enkel geanonimiseerde data te verwerken. Bovendien verwerkt SnapIT enkel data in overeenstemming met de wet- en regelgeving.

De aanbieders van digitale leermiddelen en van andere digitale producten zoals SnapIT hebben samen met de PO-Raad en VO-raad afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens en deze vastgelegd in een convenant. In dit Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy (verder: het Convenant) is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden vastgelegd dat een school in juridische zin de ‘verantwoordelijke’ is voor de verwerking van persoonsgegevens. Daardoor hebben en houden scholen zeggenschap over de gegevens die binnen leermiddelen worden verwerkt. SnapIT is een ‘bewerker’ die gegevens in opdracht van de school bewerkt tot rapportages en analyses. Daarbij zal SnapIT altijd zorg dragen voor een passende beveiliging van persoonsgegevens.

SnapIT is partij bij het Convenant en conformeert zich aan de in het Convenant gemaakte afspraken. Om volgens de afspraken in het Convenant te werken, is de gebruikmaking van een bewerkersovereenkomst tussen de verantwoordelijke (school) en bewerker (SnapIT) verplicht. SnapIT volgt dientengevolge de Model Bewerkersovereenkomst die bij het Convenant hoort.

SnapIT verleent haar diensten voor De Toetsmonitor slechts als een bewerkersovereenkomst is gesloten.

Voor meer informatie over het Convenant en privacy in het onderwijs verwijzen wij u naar https://www.privacyconvenant.nl/het-convenant/.

Over deze overeenkomst

In de bewerkersovereenkomst van de Toetsmonitor wordt de rolverdeling tussen school en SnapIT vastgelegd en een aantal onderwerpen uitgewerkt, o.a. de borging van de privacy, de verwerking van persoonsgegevens, de geheimhoudingsverplichtingen voor SnapIT, de beveiligingsmaatregelen en de meldplicht bij datalekken.

Deze overeenkomst volgt de Model Bewerkersovereenkomst die een bijlage is bij het Convenant. Deze Model Bewerkersovereenkomst bevat twee bijlagen:

Laatste aanpassingen

Bewerkersovereenkomst12-10-2016
Bijlage 1 (privacy)08-10-2016
Bijlage 2 (beveiliging)08-10-2016

Aanmaken

Wij verzoeken u de bewerkersovereenkomst met de gegevens van uw instelling te genereren, printen, ondertekenen en e-mailen naar: info@snapit.nl of opsturen naar: SnapIT, De Wetstraat 51-3, 7551GB HENGELO. Na ontvangst daarvan zenden wij u een door ons ondertekend per e-mail exemplaar retour.

Wilt u zien hoe de bewerkersovereenkomst eruit komt te zien? Klik dan hier om een voorbeeldexamplaar te downloaden.